Coraz więcej korzystnych wyroków dla Frankowiczów

W 2019 roku korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcia zapadły już ponad 190 razy! 

Kredytobiorcy występujący z pozwami w sprawach tzw. kredytów frankowych coraz częściej pokonują banki w procesach sądowych.

Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, wraz z wejściem w życie traktatu akcesyjnego, została związana całym prawem pierwotnym oraz dorobkiem wspólnotowym (acquis communautaire), który obejmuje zarówno prawo pochodne, jak i wykładnię prawa unijnego zawartą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na prawo krajowe oddziałują także odnoszące się do prawa europejskiego zasady, w tym przede wszystkim zasada pierwszeństwa prawa UE wobec prawa państw członkowskich. Normy prawa unijnego stały się po akcesji Polski do UE częścią systemu prawa krajowego, są wobec tego stosowane powszechnie i mają wiążącą moc. TSUE zdecydowanie konfirmuje pierwszeństwo prawa unijnego przed wszystkimi normami prawa krajowego, także zawartymi w Konstytucji. TSUE czuwa nad utrzymaniem porządku prawnego UE, a jego wyroki mają pierwszeństwo w zastosowaniu przed polskim prawem krajowym.

Sądy krajowe są zobligowane do orzekania zgodnie z wypracowanym stanowiskiem unijnym.

Kwestia tzw. kredytów frankowych nie jest problem jedynie polskich kredytobiorców, bowiem ten produkt finansowy był oferowany również w innych krajach członkowskich UE, jak choćby na Węgrzech czy w Chorwacji. Rządy poszczególnych krajów próbowały rozwiązać tą kwestią samodzielnie, przy czym nie zawsze osiągając zamierzony korzystny dla kredytobiorców efekt, co jest spowodowane, faktem, że ustawodawstwo krajowe Państw członkowskich nie może pozostawać w sprzeczności z prawem unijnym, które murem stoi za Frankowiczami.

W wyroku z 14 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiadając na pytania węgierskiego sądu, uznał, że krajowe przepisy, których celem była hipotetyczna pomoc Frankowiczom nie mogą być przeszkodą do tego, aby unieważnić umowę kredytową, co o również potwierdza stanowisko Sekretarza Generalnego  TSUE, w opinii wydanej 14 maja 2019 r. w sprawie polskich Frankowiczów, o czym szerzej pisaliśmy w poniższym wpisie, https://www.dlakredytobiorcychf.info/single-post/2019/05/23/Rzecznik-TSUE-w-ko%C5%84cu-wypowiedzia%C5%82-si%C4%99-na-temat-polskiego-Kredytobiorcy-CHF

Co to oznacza dla polskich Kredytobiorców?

Otóż skarżący uzbrojeni zostali w kolejne argumenty w walce o swe prawa, choćby poprzez wskazanie, iż unieważnienie umowy wraz z natychmiastowym obowiązkiem zwrotu kwoty kredytu jest korzystniejsze dla kredytobiorców, aniżeli utrzymywanie w mocy umowy na starych zasadach, zmieniając jedynie klauzule dowolnej zmiany kursu przeliczeniowego na kurs średni NBP.

Co najważniejsze, sprawa węgierska jest tożsama w stosunku do problematyki polskich sporów. TSUE wydał już w niej wyrok, a co za tym idzie – pojawiła się możliwość wykorzystania tego rozstrzygnięcia w Państwa sprawach. Należy w tym miejscu podkreślić, że sądy krajowe są zobligowane do orzekania zgodnie z wypracowanym stanowiskiem unijnym.

Korzystne orzecznictwo krajowe

Po pierwsze, bardzo korzystną dla wszystkich konsumentów jest uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 29/17), na której pisemne uzasadnienie trzeba było czekać prawie trzy miesiące. Uchwała ta w ogromnej mierze przechyla szalę sporów banków z konsumentami na rzecz tych ostatnich, pozbawiając banki wielu argumentów, na których budowały one dotychczas całe strategie procesowe. Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie zadane przez Rzecznika Finansowego, co więcej wyszedł daleko poza nie i rozstrzygnął wiele kwestii i problemów, które w orzecznictwie sądów dostrzegł. SN przede wszystkim przypomniał, że przepisy o klauzulach abuzywnych, zamieszczone w polskim Kodeksie cywilnym, to rdzeń systemu ochrony konsumenta, a na dodatek podkreślił, iż to z przepisów tych wynika wzmożona kontrola umów pod kątem poszanowania interesów konsumentów.

Sąd Najwyższy orzekł, że oprócz niezaprzeczalnej nieuczciwości, umowy kredytowe w chwili ich oferowania i zawierania były także nieprzejrzyste. Mowa tutaj o postanowieniach umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentom przez banki. Kredytobiorcy korzystali z przywołanego wzorca umownego, zatem nie mieli wpływu na jego treść, a na dodatek nie zostali poinformowani o zagrożeniach płynących z zastosowanych operacji bankowych. Banki powinny dołożyć szczególnej staranności w informowaniu kredytobiorców o ryzyku finansowym, jakie wiązało się z omawianym produktem kredytowym, a także o jednostronności kształtowania kursów przez banki, co jednak nie znalazło zastosowania w praktyce. Banki działały niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, rażąco naruszając interesy drugiej strony umowy.

Sąd Najwyższy przesądził także, że umowę pod kątem zawartych w niej klauzul niedozwolonych bada się według stanu z chwili jej zawarcia. To kres strategii pełnomocników bankowych, którzy uznawali kredyt indeksowany lub denominowany za kredyt zgodny z prawem, z uwagi właśnie na realizacje umowy, gdyż kredytobiorcy przez lata nie widzieli nic złego w kwestionowanych w momencie sporu postanowieniach umownych.

To Twój czas!

Podsumowując, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, sądów krajowych, potwierdzają, że umowy Frankowiczów zawierają niedozwolone postanowienia umowne, a prawo polskie oraz unijne gwarantuje im ochronę. Korzystne wyroki opierają się na uznaniu klauzuli waloryzacyjnej za abuzywną właśnie za sprawą zastosowanej tabeli kursowej, jednostronnie kształtowanej przez bank, naruszającej ustawowe prawa konsumenta. Wszystko to wskazuje na duże prawdopodobieństwo uznania przez sąd klauzuli waloryzacyjnej za bezskuteczną w stosunku do Frankowicza, gdy w jego umowie znajduje się odwołanie do wspomnianej tabeli kursowej, a co za tym idzie – wygrana sprawa przeciwko bankowi jest bardzo prawdopodobna.

W konsekwencji 7-letniej batalii sądowej Frankowiczów, proces respektowania prawa konsumenckiego w Polsce znacząco się poprawił, o czym świadczą tegoroczne wygrane Frankowiczów.

Poniżej lista tegorocznych korzystnych rozstrzygnięć: 

Wygrane Frankowiczów:

 1. Wyrok SO Warszawa z 23.09.2019 r., sygn. akt XXV C 2883/18 (Raiffeisen International AG);
 2. Wyrok SO Warszawa z 23.09.2019 r., sygn. akt XXV C 890/19 (Raiffeisen International AG);
 3. Wyrok SO Warszawa z 16.09.2019 r., sygn. akt XXV C 2050/17 (Getin Bank);
 4. Wyrok SO Wrocław z 20.09.2019 r., sygn. akt: XII C 1366/18 (mBank);
 5. Wyrok SR Wałcz z 11.09.2019 r., sygn. akt I C 150/19 (PKO BP);
 6. Wyrok SR Warszawa z 13.09.2019 r., sygn. akt VI C 1777/18 (mBank);
 7. Wyrok SO Olsztyn z 30.07.2019 r., sygn. akt IX Ca 357/19 (Santander);
 8. Wyrok SA Łódź z 13.09.2019 r., sygn. akt I ACa 315/19 (mBank);
 9. Wyrok SO Warszawa z 12.09.2019 r., sygn. akt II C 684/16 (mBank);
 10. Wyrok SO Warszawa z 09.09.2019 r., akt sygn. XXV C 360/1. SSR (Getin Bank);
 11. Wyrok SA Białystok z 19.06.2019 r., sygn. akt: I ACa 250/19 (PKO BP);
 12. Wyrok SA Białystok z 09.09.2019 r., sygn. akt I ACa 448/19 (PKO BP);
 13. Wyrok SO Warszawa z 05.09.2019 r., sygn. akt II C 332/17 (mBank);
 14. Wyrok SO Warszawa z 05.09.2019 r., sygn. akt I C 653/17 (mBank);
 15. Wyrok SR Gdynia z 5.06.2019 r., sygn. akt I C 710/17 (Raiffeisen Bank);
 16. Wyrok SR Warszawa z 02.09.2019 r., sygn. akt VI C 1079/17 (mBank);
 17. Wyrok SO Warszawa z 30.08.2019 r., sygn. I C 997/17 (Raiffeisen Polbank);
 18. Wyrok SA Warszawa z 14.06.2019 r., sygn. akt V ACa 39/19;
 19. Wyrok SA Białystok z 8.08.2019 r., sygn. akt I ACa 126/19 (Getin Bank);
 20. Wyrok SR Warszawa z 9.08.2019 r. sygn. akt VI C 1918/17 (mBank);
 21. Wyrok SR Warszawa z 29.07.2019 r., sygn. akt I Nc 2483/19 (Getin Bank);
 22. Wyrok SO Olsztyn z 30.07.2019 r., sygn. akt IX Ca 357/19 (Santander);
 23. Wyrok SR Warszawa z 9.08.2019 r., sygn. akt I C 1558/18 (BGŻ BNP Paribas);
 24. Wyrok SR Warszawa z 31.07.2019 r., sygn. akt VI C 2613/18 (Deutsche Bank);
 25. Wyrok SO Łódź, sygn. akt II C 459/18 (mBank);
 26. Wyrok SO Warszawa, sygn. akt II C 325/17 (mBank);
 27. Wyrok SO Warszawa  z 01.07.2019 r., sygn. akt: XXV C 1242/18 (Santander);
 28. Wyrok SO Warszawa z 14.06.2019, sygn. akt XXV C 344/17 (Getin Bank);
 29. Wyrok SO Warszawa z 26.05.2019 r. sygn. akt XXV C 2911/18 (Raiffeisen Bank);
 30. Wyrok SO Warszawa z 19.06.2019, sygn. akt: XXV C 763/19 (Raiffeisen Bank);
 31. Wyrok SA Kraków z 18.06.2019, sygn. akt I ACa 537/18 (Bank BPH);
 32. Wyrok SR Olsztyn z 02.08.2019 r., sygn. akt I C 4162/17 (Santander);
 33. Wyrok SR Warszawa z 31.07.2019 r., sygn. akt VI C 441/18 (mBank);
 34. Wyrok SR Warszawa z 25.07.2019, sygn. akt I C 29/18 (Raiffeisen Bank);
 35. Wyrok SR Warszawa, sygn. akt XVI C 2001/17 (PKO BP);
 36. Wyrok SO Warszawa z 12.12.2018 r., sygn. XXV C 1851/17;
 37. Wyrok SO Warszawa z 23.01.2019 r., sygn. XXV C 2578/18;
 38. Wyrok SO Warszawa z 14.12.2018 r., sygn. XXV C 1648/17;
 39. Wyrok SO Warszawa z 31.05.2019 r., sygn. XXV C 1567/17;
 40. Wyrok SO Warszawa z 06.06.2019 r., sygn. akt II C 136/17;
 41. Wyrok SR Warszawa z 19.07.2019 r., sygn. akt I C 1632/18 (mBank);
 42. Wyrok SA Warszawa z 10.07.2019, sygn. akt VI ACa 1712/17 (Bank Millenium);
 43. Wyrok SA Warszawa z 31.01.2019 r., sygn. akt I ACa 7/18 (Getin Bank);
 44. Wyrok SO Warszawa z 15.07.2019 r., sygn. akt XXV C 1858/16;
 45. Wyrok SO Warszawa z 14.01.2019 r., sygn. akt XXV C 1960/17 (PKO BP);
 46. Wyrok SO Warszawa z 15.02.2019 r., sygn. akt XXV C 2577/18 (Raiffeisen Polbank);
 47. Wyrok SO Warszawa z 14.11.2018, sygn. akt XXV C 1810/17 (Getin Bank);
 48. Wyrok SO Warszawa z 25.01.2019 r., sygn. akt XXV C 2579/18 (Raiffeisen Polbank);
 49. Wyrok SO Warszawa z 19.12.2018 r., sygn. akt XXV C 2886/18 (Raiffeisen);
 50. Wyrok SO Warszawa z 12.07.2019 r. sygn. akt XXIV C 1291/17 (PKO BP);
 51. Wyrok SR Łódź z 28.05.2019 r., sygn. akt I C 1108/16 (mBank);
 52. Wyrok SA Warszawa z 10.07.2019, sygn. akt VI ACa 1712/17 (Bank Millenium);
 53. Wyrok SO Warszawa, sygn. akt XXV C 1018/17;
 54. Wyrok SO Warszawa, sygn. akt. XXV C 212/18;
 55. Wyrok SO Warszawa, sygn. akt. XXV C 2359/17;
 56. Wyrok SO Warszawa, sygn. akt XXVC 2912/18;
 57. Wyrok SO Warszawa, sygn. akt XXV C 1131/17;
 58. Wyrok SO Warszawa, sygn. akt XXV C 2762/18;
 59. Wyrok SA Warszawa z 10.07.2019, sygn. akt VI ACa 1712/17 (Bank Millenium);
 60. Wyrok SO Warszawa z 18.06.2019 r., sygn. akt XXV C 1126/19 (Raiffeisen Polbank);
 61. Wyrok SR Łódź z 8.07.2019 r., sygn. akt: III C 1579/18 (mBank);
 62. Wyrok SR Warszawa z 06.06.2019 r., sygn. akt VI C 501/17 (mBank);
 63. Wyrok SA Łódź z 06.06.2019 r., sygn. akt: I ACa 1237/18 (PKO BP);
 64. Wyrok SO Warszawa z 15.03.2019 r., sygn. akt. XXV C 2/19;
 65. Wyrok SA Gdańsk z 30.01.2019 r., sygn. akt V ACa 503/18;
 66. Wyrok SR Warszawa z 10.06.2019 r., sygn. akt I C 2892/17 (Millenium);
 67. Wyrok SR Warszawa z 07.06.2019 r., sygn. akt: VI C 1360/17 (mBank);
 68. Wyrok SR Łódź z 08.02.2019 r., sygn. akt VIII C 396/16 (Getin Bank);
 69. Wyrok SR Warszawa z 13.06.2019 r., sygn. akt I C 807/18 (Raiffeisen Polbank);
 70. Wyrok SO Warszawa z 14.06.2019 r., sygn. akt XXV C 344/17 (Getin Bank);
 71. Wyrok SR Warszawa z dnia 20.03.2019 r., sygn. akt XVI C 3124/17 (PKO BP);
 72. Wyrok SA Krakowów z 18.06.2019 r., sygn. akt I ACa 537/18 (GE Money Bank);
 73. Wyrok SO Warszawa z 19.06.2019 r., sygn. akt XXV C 763/19 (Raiffeisen Polbank);
 74. Wyrok SR Warszawa z 14.06.2019 r., sygn. akt VI C 1927/18 (mBank);
 75. Wyrok SR Warszawa z 24.05.2019 r., sygn. XVI C 2980/17 (PKO BP);
 76. Wyrok SR Warszawa z 25.06.2019, sygn. akt II C 1133/17 (PKO BP);
 77. Wyrok SO Warszawa z 25.06.2019 r., sygn. akt XXV C 3142/18 (Raiffeisen Polbank);
 78. Wyrok SO Warszawa z 26.05.2019 r., sygn. akt XXV C 2911/18 (Raiffeisen Polbank);
 79. Wyrok SO Warszawa z 26.06.2019 r., sygn. akt XXV C 139/19 (Raiffeisen Polbank);
 80. Wyrok SO Warszawa z 26.06.2019 r., sygn. akt XXV C 1639/18 (Raiffeisen Polbank);
 81. Wyrok SR Warszawa z 15.04.2019 r., sygn. akt VI C 2397/17 (mBank);
 82. Wyrok SR Gorzów Wielkopolski z 27.06.2019 r., sygn. akt X C 2710/17 (PKO BP);
 83. Wyrok SO Warszawa z 08.05.2019 r., sygn. akt XXV C 134/19 (Raiffeisen Polbank);
 84. Wyrok SO Warszawa z 01.07.2019 r., sygn. akt: XXV C 1242/18 (Santander);
 85. Wyrok SO Warszawa z 08.04.2019 r., sygn. akt XXV C 137/19 (Raiffeisen Polbank);
 86. Wyrok SO Warszawa z 24.06.2019 r., sygn. XXV C 266/15 (Getin Noble Bank);
 87. Wyrok SR Łódź z 8.07.2019 r., sygn. akt: III C 1579/18 (mBank);
 88. Wyrok SO Warszawa z 18.06.2019 r., sygn. akt XXV C 1126/19 (Raiffeisen Polbank);
 89. Wyrok SA Warszawa z 10.07.2019, sygn. akt VI ACa 1712/17 (Millenium);
 90. Wyrok SO Warszawa z 01.04.2019 r., sygn. akt XXV C 1018/17;
 91. Wyrok SO Warszawa z 12.04.2019 r., sygn. akt. XXV C 212/18;
 92. Wyrok SO Warszawa z 12.04.2019 r., sygn. akt. XXV C 2359/17;
 93. Wyrok SO Warszawa z 06.02.2019 r., sygn. akt XXVC 2912/18;
 94. Wyrok SO Warszawa z 26.11.2018 r., sygn. akt XXV C 1131/17;
 95. Wyrok SO Warszawa z 16.04.2019 r., sygn. akt XXV C 2762/18;
 96. Wyrok SA Warszawa z 10.07.2019, sygn. akt VI ACa 1712/17 (Millenium);
 97. Wyrok SR Łódź z 28.05.2019 r., sygn. akt I C 1108/16 (mBank);
 98. Wyrok SO Warszawa z 12.07.2019 r. sygn. akt XXIV C 1291/17 (PKO BP);
 99. Wyrok SO Warszawa z 14.01.2019 r., sygn. akt XXV C 1960/17 (PKO BP);
 100. Wyrok SO Warszawa z 15.07.2019 r., sygn. akt XXV C 1858/16;
 101. Wyrok SA Warszawa z 31.01.2019 r. sygn. akt I ACa 7/18 (Getin Noble Bank);
 102. Wyrok SA Warszawa z 10.07.2019, sygn. akt VI ACa 1712/17 (Millenium);
 103. Wyrok SR Warszawa z 19.07.2019 r., sygn. akt I C 1632/18 (mBank);
 104. Wyrok SO Warszawa z 31.05.2019 r., sygn. akt XXV C 1567/17;
 105. Wyrok SO Warszawa z 06.06.2019 r., sygn. akt II C 136/17;
 106. Wyrok SO Warszawa z 14.12.2018 r., sygn. XXV C 1648/17,
 107. Wyrok SO Warszawa z 12.12.2018 r., sygn. XXV C 1851/17;
 108. Wyrok SO Warszawa z 23.01.2019 r., sygn. XXV C 2578/18;
 109. Wyrok SR Warszawa, sygn. akt XVI C 2001/17 (PKO BP);
 110. Wyrok SR Warszawa z 25 lipca 2019, sygn. akt I C 29/18 (Raiffeisen Polbank);
 111. Wyrok SO Warszawa z 06.06.2019 r., sygn, akt II C 136/17 (Santander);
 112. Wyrok SA Warszawa z 06.06.2019 r., sygn. akt VI ACa 1745/17 (Raiffeisen Polbank);
 113. Wyrok SR Gdańsk z 04.06.2019 r., sygn. akt I C 319/18 (mBank);
 114. Wyrok SR Gdynia z 04.06.2019 r., sygn. akt I C 520/18 (PKO BP);
 115. Wyrok SR Warszawa z 03.06.2019 r. akt VI C 2003/18 (mBank);
 116. Wyrok SR Warszawa z 03.06.2019 r. VI C 2869/18 (mBank);
 117. Wyrok SR Warszawa z 03.06.2019 r.  akt VI C 2901/17 (mBank);
 118. Wyrok SO Warszawa z 04.06.2019 r., akt XXV C 1781/17 (Raiffeisen Polbank);
 119. Wyrok SO Warszawa z 04.06.2019 r. akt II C 325/17 (mBank);
 120. Wyrok SR Warszawa z 05.06.2019 r. VI C 3062/18 (mBank);
 121. Wyrok SR Warszawa z 31.05.2019 r., akt I C 2634/18 (mBank);
 122. Wyrok SO Łódź z 30.04.2019 r., sygn. akt I C 2634/18 (mBank);
 123. Wyrok SA Warszawa z 20.05.2019 r. sygn. akt VI ACa 32/18 (mBank);
 124. Wyrok SR Warszawa z 29.05. 2019 r., sygn. akt XXV C 1873/17 (Getin Bank);
 125. Wyrok SR Warszawa z 24.05.2019 r. sygn. XVI C 632/17 (Nordea);
 126. Wyrok SA Warszawa, z 24.05.2019 r., sygn. akt V ACa 284/19 (Raiffeisen Polbank);
 127. Wyrok SO Warszawa, z 22.05.2019 r., sygn. akt XXV C 2068/17 (BNP Paribas Bank Polska);
 128. Wyrok SR Warszawa z 22.05.2019 r. sygn akt VI C 3006/18 (mBank);
 129. Wyrok SA Białystok z 26.04.2019 r., sygn. akt I ACa 66/19 (Santander Bank);
 130. Wyrok SO Warszawa z 14.05.2019 r., sygn. akt XXV C 359/17 (Noble Bank);
 131. Wyrok SO Warszawa z 08.05.2019 r., sygn. akt II C 300/17 (mBank);
 132. Wyrok SN Warszawa z 09.01.2019 r., sygn. akt I CSK 736/17 (Millennium Bank);
 133. Wyrok SN Warszawa z 09.05.2018 r., sygn. akt I CSK 242/18 (Getin Bank);
 134. Postanowienie SA Szczecin z 16.04.2019 r., sygn. akt I ACz 92/19 (PKO BP);
 135. Wyrok SR Warszawa (termin rozprawy przesunięty) sygn. akt I 4126/17, (mBank);
 136. Wyrok SO Łódź z 25.04.2019 r., sygn. akt I C 603/17 (Getin Bank);
 137. Wyrok SO Koszalin z 30.04.2019 r., sygn. akt I C 100/17 (Getin Bank);
 138. Wyrok SR Warszawa sygn. akt VI C 618/19(Raiffeisen Polbank);
 139. Wyrok SO Warszawa z 15.03.2019 r.  sygn. akt. XXV C 2/19 (Raiffeisen Polbank);
 140. Wyrok SO Warszawa z 29.05.2019r. sygn. akt XXV C 1873/17 (GetinBank);
 141. Wyrok SR Warszawa z 05.03.2019, sygn. akt I C 43/17;
 142. Wyrok SR Wrocław z 31.05.2019r. sygn. XXV 1567/17 (Santander Bank);
 143. Wyrok SO Łódź z 30.04.2019r. sygn. akt I C 1912/16 (mBank);
 144. Wyrok SO Gdynia z 23.05.2019r. sygn. akt III Ca 104/19 (Raiffeisen Polbank);
 145. Wyrok SO Warszawa z 22.02.2019r., sygn. akt XXIV C 924/16 (Millennium Bank);
 146. Wyrok SR Warszawa z 24.04.2019r., sygn. akt VI C 582/17 (mBank);
 147. Wyrok SR Katowice z 26.03.2019r., sygn. akt I C 1239/17 (ING);
 148. Wyrok SO Warszawa z 16.04.2019r., sygn. akt XXV C 960/17 (Raiffeisen);
 149. Wyrok SO Warszawa z 17.04.2019r., sygn. akt II C 263/17 (mBank);
 150. Wyrok SO Warszawa z 01.03.2019r., sygn. akt XXV C 2179/17 (Getin Bank);
 151. Wyrok SO Warszawa z 01.03.2019r., sygn. akt XXV C 2235/17(Getin Bank);
 152. Wyrok SO Warszawa z 01.03.2019r., sygn. akt XXV C 2374/17 (Getin Bank);
 153. Wyrok SO Warszawa z 08.04.2019r., sygn. akt XXV C 1327/18 (BNP Paribas Bank);
 154. Wyrok SO Częstochowa z 20.02.2019r., sygn. akt I C 556/18 (Raiffeisen Bank);
 155. Wyrok SO Warszawa z 17.05.2018r., sygn. akt XXVC 1811/16;
 156. Wyrok SO Warszawa z 26.03.2019r., sygn. akt II C 485/17 (mBank);
 157. Wyrok SO Poznań z 06.02.2019r., sygn. akt XII C 1140/17 (Raiffeisen Bank);
 158. Wyrok SA Warszawa z 13.11.2018r., sygn. akt VI ACa 694/18;
 159. Postanowienie SA Warszawa z 19.03.2019r., sygn. akt I ACz 210/19;
 160. Wyrok SO Gdańsk z 31.01.2019r., sygn. akt XV C 694/18 (Getin Bank);
 161. Wyrok SR Głubczyce z 19.03.2019r., sygn. akt I C 405/15 (Getin Bank);
 162. Wyrok SR Warszawa z 15.03.2019r., sygn. akt I C 3744/17 (BOŚ Bank);
 163. Wyrok SO Warszawa z 11.02.2019r., sygn. akt XXV C 2866/18 (Raiffeisen Bank);
 164. Wyrok SR Warszawa z 15.05.2019r., sygn. akt VI C 1623/18 (mBank);
 165. Wyrok SA Warszawa z 31.01.2019r., sygn. akt I ACa 7/18 (Getin Bank);
 166. Wyrok SO Warszawa z 20.01.2017r., sygn. akt II C 925/16 (Raiffeisen Bank);
 167. Wyrok SA Białystok z 26.02.2019r., sygn. akt I ACa 340/17 (Getin bank);
 168. Wyrok SO w Opolu z 31.01.2019r., sygn. akt I C 237/16 (Getin Bank);
 169. Wyrok SN w Warszawa z 07.02.2019r., sygn. akt II CZ 96/18;
 170. Wyrok SA Warszawa z wyrok z 14 maja 2019, sygn. akt XXV C;
 171. Wyrok z 08.05.2019, sygn. akt II C 300/17;
 172. Wyrok Sąd Najwyższy z 9 stycznia 2019, sygn. akt I CSK 736/17;
 173. Wyrok SN z dnia 09.05.2018, sygn. akt I CSK 242/18;
 174. Wyrok z 25.04.2019, sygn. akt I C 603/17;
 175. Wyroki I Nc 176/19, I Nc 177/19, I Nc 180/19,SN IV CSK 279/18 (kasacja od I ACa 277/17);
 176. Wyrok z 20.02.2019 r., sygn. akt I C 556/1;
 177. Wyrok z 04.04.2019, sygn. akt III CSK 159/17;
 178. Wyrok z 24.10.2018, sygn. akt II CSK 632/17;
 179. Wyrok z 08.03.2019 r., sygn. akt I C 637/18;
 180. Wyrok SN sygn. akt II CSK 19/18;
 181. Wyrok z 6 lutego 2019 r., Sygn. akt XII C 1140/17;
 182. Wyrok SA VI ACa 618/18;
 183. Wyrok SN, sygn. I C 405/15;
 184. Wyrok z 06.02.2019 r., sygn. akt XXVC;
 185. Wyrok sygn. akt XI GUk 23/18;
 186. Wyrok z 20.10.2017 r., Sygn. akt II C 925/16;
 187. Wyrok z 28.01.2019 r., sygn. akt XXVC;
 188. Wyrok z 22.02.2019 r., sygn. akt XXIV C.
 189. Wyrok z SA Białystok z dnia 09.09.2019r., sygn. akt I ACa 448/19 (PKO BP).

 

Przegrane frankowiczów:

 1. Wyrok SO Warszawa z 13.06.2019 r., sygn. akt XXV C 494/18 (Getin Bank);
 2. Wyrok SA Gdańsk z 19.06.2019 r., sygn. akt V ACa 138/19 (PKO BP);
 3. Wyrok SA Białystok z 9.05.2019 r., sygn. akt I ACa 47/19 (mBank);
 4. Wyrok SO Toruń z 12.08.2019 r., sygn. akt I C 517/18 (mBank);
 5. Wyrok SO Łódź z 28.03.2019 r., sygn. akt III Ca 1889/18;
 6. Wyrok SA Warszawa z 09.07.2019 r., sygn. akt VI ACa 68/19;
 7. Wyrok SA Warszawa z z 09.07.2019 r., sygn. akt VI ACa 150/19 (Santander);
 8. Wyrok SA Szczecin z 6.02.2019 r., sygn. akt I ACa 121/18 (Santander);
 9. Wyrok SA Gdańsk z 15.05.2019, sygn. akt V ACa 107/19;
 10. Wyrok SA Gdańsk z 02.10.2018, sygn. akt I ACa 1119/17;
 11. Wyrok SO Gdańsk z 18 lipca 2019 r., sygn. akt I C 186/17;
 12. Wyrok SO Poznań 18.06.2019 r., sygn. akt XII C 1584/18 (mBank);
 13. Wyrok SA Kraków z 29.10.2018 r., sygn. akt I ACa 615/17;
 14. Wyrok SO Olsztyn z 29.05.2019 r., sygn. akt: I C 44/18 (Getin Bank);
 15. Wyrok SO Łódź z 31.01.2019, sygn. akt III Ca 1591/18 (mBank);
 16. Wyrok SO Wrocław z 15.02.2019, sygn. akt XII C 744/18 (Santander);
 17. Wyrok SO Łódź z 11.06.2019 r., sygn. akt II C 1272/17 (mBank);
 18. Wyrok SR Warszawa z 11.04.2019 r., sygn. akt VI C 793/17;
 19. Wyrok SR Łódź z 05.07.2018 r., sygn. akt I C 611/14 (mBank);
 20. Wyrok SA Warszawa z 13.06.2019 r., sygn. akt V ACa 701/18 (PKO BP);
 21. Wyrok SO Warszawa z 07.12.2018 r., sygn. akt III C 565/17 (PKO BP);
 22. Wyrok SO Warszawa z 24.06.2019 r., sygn. akt XXV C 2879/18 (Raiffeisen Polbank);
 23. Wyrok SA Warszawa z 27.06.2019 r., sygn. akt I ACa 252/18 (Deutsche Bank);
 24. Wyrok SO Łódź z 11.06.2019 r., sygn. akt II C 1272/17 (mBank);
 25. Wyrok SO Wrocław z 15.02.2019, sygn. akt XII C 744/18 (Santander Consumer Bank);
 26. Wyrok SO Łódź z 31.01.2019, sygn. akt III Ca 1591/18 (mBank);
 27. Wyrok SA Kraków z 29.10.2018 r., sygn. akt I ACa 615/17;
 28. Wyrok SO Poznań z 18.06.2019 r., sygn. akt XII C 1584/18 (mBank);
 29. Wyrok SO Gdańsk z 18.07.2019 r., sygn. akt I C 186/17 (GE Money Bank);
 30. Wyrok SA Gdańsk z 15.05.2019 r., sygn. akt V ACa 107/19;
 31. Wyrok SA Gdańsk z 02.10.2018 r., sygn. akt: I ACa 1119/17;
 32. Kasacja SN Warszawa z 10.04.2019r., sygn. akt IV CSK 279/18 (Santander);
 33. Wyrok SA Łódź z 08.01.2019r., sygn. akt I ACa 227/18 (mBank);
 34. Sygn. akt VI ACa 694/18, wyrok z 04.10.2018;
 35. Wyrok SA z 18.12.2018r., sygn. akt XXIV C 837/14 (Millenium);
 36. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, wyrok z 07.02.2019 r., sygn. akt VI C 1450/17;
 37. Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z 29.11.2018 r., sygn. akt I ACa 242/18.

 

Źródło: dane statystyczne z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach kredytów powiązanych z kursami walut – wyniki za I kwartał 2019, informacje pochodzą także z udostępnianych publicznie informacji przez Kancelarie zajmujące się sprawami Kredytobiorców.