Kontakt

Kancelaria Prawna Knowlex jest częścią
Knowlex Group sp. z.o.o. 
KRS 0000787380

Adres
Panewnicka 24/3
40-705 Katowice


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych jest KnowLex Group spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach. Dalej zwana „Kancelarią”.

Administrator (definicja) to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jako przykład można wskazać, że dane będą wykorzystane w celu ochrony Państwa interesów w walce sądowej z bankiem (tj. będą zamieszczone w pozwie, odpowiedzi na pozew albo w innym piśmie procesowym). Cel ten wynika bezpośrednio ze specjalizacji kancelarii oraz zleconych przez Państwa czynności.

Kontakt z Administratorem:

Drogą mailową na adres: kancelaria@knowlex.pl

Tradycyjną formą kontaktu, za pośrednictwem poczty na adres siedziby Kancelarii: ul. Panewnicka 24/3, 40-709 Katowice

W jaki sposób weszliśmy w posiadanie danych osobowych?

Dane te otrzymaliśmy od Państwa. Kancelaria otrzymuje dane osobowe Klientów tylko i wyłącznie w ten sposób.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz czym jest przetwarzanie danych:

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, naszym obowiązkiem jest poinformowanie Państwa o celach przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem przetwarzanie to każda operacja wykonywana na danych osobowych tj. m.in. kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostawiając numer telefonu, przesyłając na adres mailowy dokumenty kredytowe. Za każdym razem zmieniając lokalizację przesłanych przez Państwa  informacji np. celem uporządkowania korespondencji, jak również samo przeglądanie tych informacji jest w świetle prawa przetwarzaniem.

Cele przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię:

Wszystkie dane osobowe, jakie zostały przez Państwa udostępnione Kancelarii, są wykorzystywane do reprezentowania Państwa interesów w sporach z bankami. Przetwarzanie rozpoczyna się od etapu sporządzenia dla Państwa analiz przesłanych umów, po faktyczną reprezentację w postaci wezwań, zawezwań do próby ugodowej, pozwów i innych pismach procesowych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

W tym celu wymagamy od Państwa danych takich jak: imię i nazwisko, numer PESEL, indywidualne numery umów kredytowych, adres zamieszkania oraz inne dane zawarte w umowie kredytowej które można zakwalifikować jako dane osobowe.

Udostępnione przez Państwa dane są również wykorzystywane do kontaktu telefonicznego, mailowego, archiwizacji ww. danych celem bieżącej kontroli prowadzonej dla Państwa sprawy np. terminów na odpowiedź na pozew, informacji o aktualnym etapie sprawy itd.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię:

Rozporządzenie unijne wskazuje zakres w jakim mamy prawo przetwarzać Państwa dane. Zgodnie z art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej rozporządzeniem) Państwa dane są dla nas niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy. Oznacza to w skrócie tyle, że w przypadku braku dostępu do ww. danych nie będziemy mogli zrealizować zawartej umowy, czyli jako Państwa pełnomocnik sądowy.

Rozporządzenie stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne w związku z zawartą umowy lub zamiarem jej zawarcia (mówi o tym motyw 44 preambuły rozporządzenia unijnego). Oczywistym jest, że z uwagi na fakt, iż bez Państwa danych osobowych nie mielibyśmy możliwości zawarcia z Państwem umowy.

Przetwarzamy Państwa dane związane z rozliczeniami czy płatnościami, jakie mają między nami miejsce. Przetwarzamy także dane, by móc się wywiązać ze swoich obowiązków wobec różnych organów, a zwłaszcza podatkowych ( 6 ust. 1f rozporządzenia).

Co więcej ww. dane są niezbędne do ochrony Państwa  interesów (o czym z kolei mówi Artykuł 6 ust. 1d rozporządzenia unijnego), gdyż naszym zadaniem jest ochrona Państwa interesów.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Bez posiadania danych osobowych, nie jesteśmy w stanie zawrzeć umowy o świadczenie usług prawnych (brak danych do opisania strony umowy), co więcej nie moglibyśmy Państwa reprezentować przed sądem w zakresie przewidzianym pełnomocnictwem z uwagi na fakt iż nie byłoby możliwe określenie Mocodawcy.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia względem danych osobowych?

  • mogą Państwo żądać dostępu,
  • mają prawo ich sprostowania,
  • usunięcia albo ograniczenia przetwarzania,
  • a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy prawo do ich przenoszenia.

Należy jednak pamiętać, że bez Państwa danych osobowych niemożliwe będzie dalsze świadczenie przez nas usług pomocy prawnej.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych do tzw. organu nadzoru. Na dzień 25 maja 2018 r. jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Tak udostępniamy Państwa dane innym podmiotm. Wynika to z tego czym się zajmujemy Państwa dane są udostępniane sądom, komornikom, organom ścigania (jeśli zawiadamiamy organy ściągania o możliwości popełnia wykroczeń lub przestępstw na Państwa szkodę), jeśli są zaangażowane w sprawę.

W trakcie sprawy z Państwa danymi może zapoznać się także Prezes UOKIK (np. aby przedstawić istotny pogląd w sprawie), RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich lub RF- Rzecznik Finansowy

Państwa dane osobowe, wskazane w pozwie, zna także pełnomocnik banku, czyli drugiej strony sporu. Oprócz tego udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom, które wspierają nas w naszej działalności tj. adwokatom oraz radcom prawnym, reprezentujących Pańśtwa w sądzie. Wgląd do niektórych Pańśtwa danych ma także nasza księgowa zatrudniona na kontrakcie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy. Także po tym, jak zakończymy działania sądowe albo pozasądowe przechowujemy Państwa dane, w celu rozliczenia wiążącej nas umowy, wykonania wszystkich innych obowiązków wymaganych przez prawo.

Państwa dane usuwane są niezwłocznie po tym, jak przestaną służyć ww celom.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Kancelaria korzysta w wykonywaniu swoich zadań z usług zewnętrznych, w tym takich, które są oferowane przez podmioty zlokalizowane poza Polską.

Korzystamy także z usługi przechowywania danych – tzw. „chmury” – OneDrive dostarczanej przez firmę Microsoft, USA oraz z usług firmy Google LLC, USA.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie i czy dokonujemy ich profilowania?

Nie. Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie ani też nie prowadzimy żadnego profilowania.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Polityką Ochrony Danych Osobowych.

 

Napisz do nas!