Przestępstwa Gospodarcze i Podatkowe

Przestępstwa gospodarcze to działanie lub zaniechanie koniecznego działania w ramach podmiotu gospodarczego, którego celem jest uzyskanie nienależnej korzyści dla siebie lub innych. Z pojęciem przestępstwa gospodarczego łączy się nierozerwalnie pojęcie “white collar crime” czyli popularnie nazywane przestępstwo białych kołnierzyków. Są to przestępstwa nacechowane najwyższymi stratami (zyskami przestępców) wynikającymi zarówno z wyprowadzania środków materialnych z firmy, jak i unikaniu opodatkowania.

Więcej na www.doradztwoprawne.info

Jednym z celów fundacji jest pomoc osobom, które w trakcie prowadzenia własnego biznesu zostały niesłusznie oskarżeni o popełnienie tzw. przestępstwa gospodarczego i skarbowego. W związku z nadużyciem czy błędem po stronie organów, jak i pomoc tym, którzy zostali działalnością przestępców w białych kołnierzykach pokrzywdzeni.

Celem fundacji jest także wskazanie praw jakie posiadają podejrzani, jak i oskarżeni, które proces karny zapewnia poprzez gwarancje służące zachowaniu kontradyktoryjności i sprawiedliwemu rozstrzyganiu spraw.

Co więcej, pomoc prawna w sprawach tego typu, to cały wachlarz innej jeszcze aktywności związanej z bieżącą pomocą menedżerom i przedsiębiorcom, prowadzenie ich spraw, ochrona ich wizerunku, zapobieganiem ryzyka obecnego w codziennej działalności gospodarczej.

Sprawy tego typu są bardzo skomplikowane, a wizja postępowania nie mającego końca spędza sen z powiek ludzi, których problem dotknął osobiście. Wychodząc naprzeciw rosnącej z roku na rok ilości spraw dotyczących przestępstw opisanych poniżej, stworzyliśmy blog tematyczny, w którego treści znajdziesz odpowiedzi na najczęściej stawiane zarzuty, w związku z naruszeniami związanymi z prowadzeniem działalności w tym m.in. odprowadzeniem podatku VAT.

Blog white collar crime powstał z myślą o zwiększaniu świadomości prawnej przedsiębiorców oraz osób prywatnych i pokazaniu, iż niemal w każdej sytuacji życiowej istnieje możliwość skorzystania z przysługujących praw.

Celem bloga jest popularyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu penalizacji w prawie polskim i europejskim działań lub zaniechań działania w ramach firmy skutkujących odpowiedzialnością karną.

Celem bloga jest ułatwienie czytelnikowi dostępu do faktów z życia gospodarczego kraju, poprzez przekazanie wiedzy w łatwy, a zarazem konkretny sposób.

Poniżej przedstawiamy przestępstwa gospodarcze i podatkowe, których autorzy bloga będą sukcesywnie opisywać na łamach bloga:
 • Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym (296 kk) –
 • Łapownictwo na stanowisku kierowniczym (296a kk) – kto pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce wykonującej działalność gospodarczą lub pozostaje z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub dzieło żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą (np. oferta awansu) w zamian za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku może wyrządzić jednostce o której mowa wyżej szkodę majątkową, dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjna na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usług lub świadczenia (przykładowo faworyzowanie jednego z dostawców mimo lepszej oferty i ceny innego);
 • Oszustwo finansowe wynikające z przepisów art. 297 Kodeksu Karnego związane m.in. z :  pożyczką pieniężną, kredytem, poręczeniem, gwarancją, akredytywą, dotacją subwencją, potwierdzeniem przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrument płatniczy, czy zamówieniami publicznymi;
 • Wyłudzenie odszkodowania (298 kk) – przykład celowe działanie w celu wymuszania odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej, po
 • „Pranie brudnych pieniędzy” w związku z art. 299 Kodeksu Karnego;
 • Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nierzetelną dokumentację (art. 303 kodeksu karnego) przez co należy rozumieć niedopełnienie obowiązku przy sporządzaniu dokumentacji określającej przykładowo majątek spółki przedstawiany przy zawieraniu umów z kontrahentami, przez co w przyszłości mogą zostać narażeni na szkodę polegającą na braku możliwości zaspokojenia swoich roszczeń;
 • Wyzysk (304 kk) – wykorzystywanie innej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, zawiera umowę nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym.
 • Zakłócanie przetargu publicznego (305kk) – zakłócanie przetargu publicznego może polegać na różnego rodzaju czynnościach – takich jak utrudnianie, udaremnianie, udzielanie lub zatajanie istotnych informacji lub na wchodzeniu w porozumienia z osobami trzecimi. Dla wypełnienia znamion tego przestępstwa nie jest konieczne spowodowanie szkody – już samo działanie w celu jej spowodowania stanowi zagrożenie dla chronionych przez ten przepis dóbr prawnych.
 • Fałszerstwo pieniędzy, środków płatniczych i papierów wartościowych (art. 310 kk);
 • Fałszerstwo dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi (art. 311 kk);
 • Fałszowanie zalegalizowanego narzędzia pomiarowego lub pobierczego (314 k.k.) – przykładem może być ingerencja w zasadę działania wagi lub dystrybutora paliwa w celu sztucznego zawyżenia lub zaniżenia wskazywanych przez to urządzenie wartości;